Moje publikacje

Książki:

Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0). Warszawa 2012.

Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Warszawa 2017. (książka napisana we współautorstwie z Sebastianem D. Kotułą)

 

Redakcja książek:

LaTeI – z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. Warszawa 2015. (współredakcja z M. Ochmańskim i M. Roszkowskim)

 

Artykuły (wybór):

 • Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym. „e-mentor” 2013, nr 2, s. 30 – 34.
 • Digital Divide i Digital Divide 2.0. Cyfrowy podział w erze sieci drugiej generacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2013, nr 1, s. 136 – 147.
 • iPad dla czytelników i bibliotekarzy. Możliwość wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno – bibliotecznych. „e-mentor” 2013, nr 5, s. 40-47.
 • Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych. „Res Historica” 2013, nr 35, s. 213 – 235.
 • Możliwości wykorzystania iPada przez bibliotekarzy i czytelników. Interaktywność, ikoniczność i integracja mediów w bibliotecznej praktyce. [w:] Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych, pod. red. M. Wrocławskiej i J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2013, s. 43 – 54.
 • Biblioteka 2.0 w 2014 r.e-mentor” 2014, nr 2, s. 24 – 33.
 • Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu Franciszek Pułaski (1875-1956) – kustosz narodowej pamięci.[w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, pod red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 457 – 472.
 • Integracja nauki polskiej w kontekście wykorzystania informacyjno-społecznościowego portalu internetowego Academicon.pl. (współautorstwo z Robertem Kryńskim) [w:] Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, pod red. J. Jasiewicz, E. B. Zybert, Warszawa 2014, s. 305 – 325.
 • Książka w erze nowych technologii, integracji i interaktywności mediów [w:] Historia 2.0. Materiały sympozjum Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin 17 września 2014, pod red. Anny Sobczak, Marty Cichockiej, Piotra Frąckowiaka, Lublin 2014 s. 67-74.
 • The book in era of new technologies, integration and interactivity of media [w:] History 2.0. Panta Rhei. Symposium Proceedings 19th General Congress of Polish Historians, September 17, 2014 in Szczecin, ed. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak, Lublin 2014, pp. 75-81).
 • Nowe technologie w bibliotece. „Poradnik Bibliotekarza”, 2014, 12, s. 4 – 7.
 • Kompetencje cyfrowe nauczycieli chemii. Wyniki wywiadu pogłębionego (współautorstwo z Marcinem Roszkowskim) [w:] Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii, praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej – Kalaty, Warszawa 2015, s. 93 – 108.
 • eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, pod red. M. Antczak, A. Walczak – Niewiadomskiej, Łódź 2015, s. 51 – 68.
 • Rzeczywistość rozszerzona a książka i prasa [w:] LaTeI – z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod. red. G. Gmiterka, M. Ochmańskiego i M. Roszkowskiego, Warszawa 2015, s. 41 – 66.
 • Mikroblogging w bibliotecznej praktyce. O czym powinniśmy wiedzieć? [w:] Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie, nowe wyzwania, pod red. Nauk. S. Skórki, M. Rogoża. Kraków 2016, s. 24 – 35.
 • Sieciowe sposoby społecznościowego zarządzania informacją o dokumentach. „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2016, nr 1, s. 108 – 133.
 • Możliwości wykorzystania serwisów wiki w bibliotece na przykładzie sieciowej usługi wikispaces.com. „Warsztaty Bibliotekarskie. Czasopismo nie tylko dla bibliotekarzy” 2016, nr 1.
 • Od Web 1.0 do Web 3.0. Interaktywność a ewolucja sieci [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 599-620.
 • Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce. Projektowanie, narzędzia, metody.(Case study IINiSB UW) [w:] Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, pod red. B. Kamińskiej – Czubały i S. Skórki. Kraków 2017, s. 119 – 134 (współautorstwo z M. Ochmańskim).
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów, “e-mentor”, 2017, nr 2, s. 25 – 39.
 • Zarządzanie informacją osobistą w kontekście wykorzystania oprogramowania do organizacji danych bibliograficznych [w:] Logistyka i administrowanie w mediach. Aspekty teoretyczne i aplikatywne. Nowe media – informacja – monetyzacja, red. nauk. W. Cetera, A. Opolska – Bielańska. Warszawa 2017, s. 9 – 27.
 • Інтерактивні та мовільиі технології та можливість їх використання в ровоті з користувачами вівліотеки. Введення в провлему [w:] Nowe media, nowe technologie w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki. Materiały z konferencji – Krosno, 17 listopada. Krosno 2017, s. 21 – 32 (tekst artykułu dostępny jest także w j. polskim: Interaktywne i mobilne technologie oraz możliwość ich wykorzystania w pracy z użytkownikiem biblioteki. Wprowadzenie do problematyki  s. 9 – 20).
 • Aplikacje mobilne przydatne w trakcie nauczania i uczenia się historii. Propozycja typologii oraz analiza funkcjonalności wybranych programów [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo – Wschodniej, red. nauk. W. Bondyra [i in.]. Lublin 2018, s. 825 – 848.
 • Analiza responsywności stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury w bibliotece?, praca zbiorowa pod red. T. Piestrzyńskiego i J. Jerzyk – Wojteckiej. Łódź 2018, s. 181 – 203.
 • G. Gmiterek, Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu i interaktywnych technologii (w 2017 r.) [w:] Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak. Poznań 2018, s. 27-44.
 • Challenges Related to Identifying Sources and Document Collection for Big Data Analyses, „e-mentor” 2019, nr 3 (80), s. 4-9.
 • Aplikacje mobilne jako narzędzia zarządzania informacją osobistą [w:] Zarządzanie informacją, pod red. W. Babika. Warszawa 2019, s. 245-270.

 

Dodatkowe informacje:

Udział w projektach:

2010 – Projekt „UMCS dla rynku pracy”. Udział w przygotowaniu projektu finansowanego z funduszy UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IV. „Szkolnictwo Wyższe i Nauka”. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Przygotowanie wraz z innymi pracownikami Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS specjalności Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy (idee, narzędzia, usługi) oraz projektu Platformy Sieciowej WOW (Wortal Otwartej Wiedzy).

2010/2011 – Projekt „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”. Udział w przygotowaniu Projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2012 – Projekt „Analiza doświadczeń wybranych instytucji w dziedzinie długookresowej ochrony zasobów cyfrowych z wykorzystaniem systemu Rosetta firmy Ex Libris”. Badania realizowane w ramach projektu „Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

2014 – Projekt „Opracowania systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym (EDUAR)”. Udział w Projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu programu Innowacje Społeczne.

2014/2015 – Projekt „Restrukturyzacji Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”. Projekt obejmował utworzenie międzyzakładowej pracowni naukowobadawczej pod nazwą: Laboratorium Technologii Informacyjnych (LaTeI). Pełniona funkcja: współkoordynator. Projekt finansowany z MNiSW.

2017 – 2018 – Projekt „Eksploracja źródeł danych na temat działalności B+R+I” (projekt realizowany przez Katedrę Technologii Informacyjnych Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego).

2018 – współautor projektu nowego kierunku studiów II stopnia zgłoszonego w konkursie uzupełniającym do Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 (współautor wniosku projektowego). Kierunek: Zarządzanie Big Data uruchomiony w roku akademickim 2019/2020 w WDIB UW.

2019 – Projekt „Monitorowania Trendów Technologicznych” (projekt realizowany przez Katedrę Technologii Informacyjnych Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Stypendia i staże:

Maj 2007 – Stypendium Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej na prace badawcze w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Grudzień 2010 – Udział w Programie Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program „Library & Information Science”.

Nagrody i wyróżnienia:

2012 r. – Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego 2012, Kategoria: podręczniki akademickie za książkę „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0)”.

2012 r. – Nagroda CLIO ( II stopnia) Wydziału Historycznego UW, w kategorii Monografie i syntezy za książkę „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0)”.

2015 r. – Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju UW.

2017 r. – Wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych za książkę „Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece” w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 (współautorstwo z Sebastianem D. Kotułą).