Moje publikacje

Książki:

Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0). Warszawa 2012.

Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Warszawa 2017. (książka napisana we współautorstwie z Sebastianem D. Kotułą)

 

Redakcja książek:

LaTeI – z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. Warszawa 2015. (współredakcja z M. Ochmańskim i M. Roszkowskim)

 

Artykuły (wybór):

 

Dodatkowe informacje:

Udział w projektach:

2010 – Projekt „UMCS dla rynku pracy”. Udział w przygotowaniu projektu finansowanego z funduszy UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IV. „Szkolnictwo Wyższe i Nauka”. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Przygotowanie wraz z innymi pracownikami Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS specjalności Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy (idee, narzędzia, usługi) oraz projektu Platformy Sieciowej WOW (Wortal Otwartej Wiedzy).

2010/2011 – Projekt „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”. Udział w przygotowaniu Projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2012 – Projekt „Analiza doświadczeń wybranych instytucji w dziedzinie długookresowej ochrony zasobów cyfrowych z wykorzystaniem systemu Rosetta firmy Ex Libris”. Badania realizowane w ramach projektu „Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

2014 – Projekt „Opracowania systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym (EDUAR)”. Udział w Projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu programu Innowacje Społeczne.

2014/2015 – Projekt „Restrukturyzacji Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”. Projekt obejmował utworzenie międzyzakładowej pracowni naukowobadawczej pod nazwą: Laboratorium Technologii Informacyjnych (LaTeI). Pełniona funkcja: współkoordynator. Projekt finansowany z MNiSW.

2017 –          – Projekt „Eksploracja źródeł danych na temat działalności B+R+I” (projekt realizowany przez Katedrę Technologii Informacyjnych Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Stypendia i staże:

Maj 2007 – Stypendium Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej na prace badawcze w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Grudzień 2010 – Udział w Programie Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program „Library & Information Science”.

Nagrody i wyróżnienia:

2012 r. – Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego 2012, Kategoria: podręczniki akademickie za książkę „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0)”.

2012 r. – Nagroda CLIO ( II stopnia) Wydziału Historycznego UW, w kategorii Monografie i syntezy za książkę „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0)”.

2015 r. – Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju UW.

2017 r. – Wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych za książkę „Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece” w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 (współautorstwo z Sebastianem D. Kotułą).